سازندگان آینده کشور

همه چی در دست ما سازندگان است .

سازندگان آینده کشور

همه چی در دست ما سازندگان است .

این سایت مطعلق به تمام نوجوانان آینده ساز و انقلابی این کشور است و من تنها سازنده ان هستم"امیر مغنیه"