سازندگان آینده کشور

همه چی در دست ما سازندگان است .

سازندگان آینده کشور

همه چی در دست ما سازندگان است .

سازندگان آینده کشور
نوجوان هستیم اما سازنده آینده این کشوریم. "ما انقلابی هستیم"
بایگانی
نویسندگان
این سایت مطعلق به تمام نوجوانان آینده ساز و انقلابی این کشور است و من تنها سازنده ان هستم"امیر مغنیه"